muireann.jpg
 
IMG_20160731_163118.jpg
 

MUIREANN KELLY

STIÙIRICHE NA H-EALAIN

’S ann à Siorrachd Mayo ann an Eirinn an Iar a tha Muireann Kelly. Dh’ionnsaich i dràma aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba agus Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig. B’ i an stiùiriche air Shrapnel ann an 2016 agus air Doras Dùinte ann an 2014; an dà dhealbh-chluich, air an riochdachadh le Theatre Gu Leòr, a’ dol air chuairt air feadh Alba. Sa Ghearran 2014, bha Muireann air a taghadh le Theatar Nàiseanta na h-Alba gus pàirt a ghabhail san ùine leasachaidh aig Monaick Mhòr do sgrìobhadairean Gàidhlig. B’ ann an sin a thòisich i a’ sgrìobhadh leis an dramaturg agus sgrìobhaiche Frances Poet. Sa Ghearran 2015, chaidh earrainnean às an dealbh-chluich ùr aice, Ceangailte/Tied, an taisbeanadh mar leughaidhean aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba. San t-Samhain 2015, b’ e Muireann neach-saothrachaidh Theatar Nàiseanta na h-Alba air an t-seachdain a ghlèidh iad airson cleasaichean agus stiùirchean ag obair tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha Muireann air nochdadh mar chleasaiche o chionn ghoirid ann an Outlander (Starz); ann an eadar-theagachadh Gàidhlig/Gaelige den dealbh-chluich aig Pauline Goldsmith, Dìreach Dathan Dealrach; ann an dràma Gàidhlig a choisinn ainmeachadh duais BAFTA, Calum Dongle (Sorbier Ltd/BBCAlba); ann an Leaving Planet Earth, Grid Iron-EIF; mar Olga san ath-sgrìobhadh aig John Byrne de The Three Sisters; mar Molly Bloom ann an Ulysses, Tron Theatre, a chaidh air chuairt ann an Sìonaidh ann an 2015, agus mar Flora ann an In My Father's Words, Dundee Rep, air chuirt air feadh Alba agus ‘off Broadway’, New York san t-Òg-mhìos, 2015.

San Lùnasdal 2016, thug Theatar Nàiseanta na h-Alba cuireadh dha Muireann a bhith na pàirt dhen chomhairle bha taghadh luchd-ealain ùr airson pròiseact leasachaidh – Starter for 10. Tha san treas bliadhna ag obair pàirt-ùine air MA Ag Ionnsachadh agus a’ Teagasg Ealain tro meadhan na Gàidhlig aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba agus, o chionn ghoirid, tha i air a bhith teagasg sgillean-gùth air a’ chùrsa BA Acting aig a’ Chonservatoire. Sa Ghearran 2017, bidh Muireann a’ stiùireadh an dealbh-chluich ùr, Gàidhlig aig Theatar Nàiseanta na h-Alba, Last Tango in Partick, le Alison Lang. Bidh an dealbh-chluich ri fhaicinn aig Oran Mòr.

San t-Iuchar 2016, fhuair Muireann taic co-choimisean bho Theatar Nàiseanta na h-Alba agus Theatre Gu Leòr gus dealbh-chluich a sgrìobhadh còmhla ri Frances Poet, Scotties .San t-Samhain, 2016, thàinig Graham MacLaren bhon Abbey Theatre ann am Baile Ath Clìath gus stiùireadh an t-seachdain leasachaidh de Scotties aig Theatar Nàiseanta na h-Alba. Bidh an dealbh-chluich air a riochdachadh agus air chùairt ann an 2018.

 

RHONA NICDHÙGHAILL

CO-ÒRDANAICHE

‘S ann às an Òban a tha Rhona NicDhùghaill. Thòisich i ag obair ann an leasachadh coimhearsnachd agus nan ealain an dèidh dhì crìoch a chur air a’ cheum aice aig Oilthigh Ghlaschu. Còmhla ri Aileen Ritchie, stèidhich i companaidh tèatar do dh’oigridh, Ignite Theatre, a bha trì tursan nam pàirt den fhèis Exchange le Tèatar Nàiseanta na h-Alba, agus a bhuannaich Duais Philip Lawrence ann an 2008. Ann an 2013 thòisich i iris ùr air loidhne ann an Gàidhlig, Dàna, còmhla ri luchd-labhairt òga eile. Bho 2014, tha i air a bhith an sàs gu mòr ann a bhith a’ stèidheachadh ionad culturach coimhearsnachd ùr san Òban, Aonad Achadh na Creige. Tha i an-dràsta na ball bòrd stiùiridh den Touring Network. Dh’ionnsaich i a’ Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig.

 
3796859_orig.jpg

BETH FRIEDEN

NEACH-EALAIN DRÀMA

'S ann à New Hampshire anns na Stàitean Aonaichte a tha Beth bho thùs. Dh'ionnsaich i theatre aig Whitman College sna Stàitean agus Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig, agus tha i a-nis a' fuireach ann an Glaschu. Bidh Beth ag obair mar chleasaiche ann an Gàidhlig agus Beurla. 'S toil leatha a bhith ag obair le sgrìobhadh ùr, agus tha i air cleasachd a dhèanamh ann an diofar meadhanan, bho dhràma-sràide gu guth-thairis. Ann an 2016, chaidh mi mun cuairt sgoiltean ann an Alba anns an dealbh-cluich Le Meas airson Fèisean nan Gàidheal, agus thug i Iòga le Pupaid gu Fèis an Iomall den Mhòd Nàiseanta comhla ri Theatre Gu Leòr. Rinn Beth cleasachd o chionn goirid air dà phròiseact Starter for 10 aig Theatre Nàiseanta na h-Alba agus dh'obraich i mar neach-pupaid air dà phròiseact Testroom airson Puppet Animation Scotland. Bidh i cuideachd ag obair mar neach-ealain dràma còmhla ri inbhich agus clann.