air an duilleig seo gheibhear fiosrachadh a chumas taic riut nad dhreuchd mar phàirt de bhòrd theatre gu leòr.

Leugh na tha gu h-ìosal airson fiosrachaidh chuideachail fo na tiotalan a leanas:

  • Amasan Theatre Gu Leòr

  • Mu Dhèidhinn na Buidhne

  • Mu Dhèidhinn a’ Bhòrd & Luchd-Obrach

  • Poileasaidhean & Modhan-Obrach

  • Geàrr-chunntasan Coinneamhan a’ Bòrd

  • Iomhas & Buidhnean Maoineachaidh

  • Dleastanasan a’ Bhòrd

amasan theatre gu leòr