Nochdaidh cothroman a bhith ag obair còmhla ri Theatre Gu Leòr, neo a' gabhail pàirt anns an obair againn, air an duilleag seo. 

Tha Theatre Gu Leòr daonnan ag iarraidh cluintinn bho luchd-ealain aig a bheil Gàidhlig agus daoine aig a bheil ùidh ann an tèatar Gàidhlig. Cuir fios thugainn mur deidhinn agus mun obair a th' agaibh le info@theatreguleor.com agus thig 's bruidhinn rinn. Tha fàilte bhlàth romhaimh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, thoir sùil air an duilleig Ionnsachadh Cruthachail againn.

‘S e Fastaidhear Cothroman Co-Ionnain a th’ ann an Theatre Gu Leòr. Thèid luchd-obrach fhastadh air sàilleibh an eòlais is na comasan a th’ aca a thaobh nan obraichean a tha gan sanasachd. Tha sinn ag iarraidh cothroman co-ionann a thoirt do dhaoine, agus cuiridh sinn fàilte air luchd-iarrtais bho gach raon den choimhearsnachd.


Cothrom leasachaidh ‘son Cleasichean agus Dannsairean aig a bheil Gàidhlig Neo a Th’ aG Ionnsachadh Gàidhlig


Jess jump Aix en Provence 2012.jpg

Tha Theatre Gu Leòr a’ tabhainn cothrom leasachaidh air leth do cleasichean agus dannsairean aig a bheil Gàidhlig neo a th’ ag ionnsachadh Gàidhlig, airson nan sgilean proifeiseanta aca a leasachadh comhla ri sàr-choireògrafaiche Jessica Kennedy. ‘S e bùth-obrach fad latha a bhios ann, aig Conservatoire Nàiseanta na h-Alba, agus tha am bùth-obrach seo air lìbhrigeadh le taic bho Bòrd na Gàidhlig. Gabhaidh àiteachan a' ghlèidheadh air Eventbrite le na ceangalaichean AN-SEO


cuir sgriobt thugainn

Aig Theatre Gu Leòr tha sinn a’ cur prìomhachas air sgrìobhadh ùr sa Ghàidhlig.

Tha sinn airson cluinntinn bho sgrìobhadairean aig a bheil sgriobt ùr (nach eil air a bhith air an àrd-ùrlar roimhe).

Mus cuir thu sgriobt thugainn, mholamaid a bhith eòlach air riochdachaidhean agus stoidhle aig Theatre Gu Leòr. Thig gus ar dealbhan-cluiche fhaicinn agus thoir sùil air na tha sinn air dèanamh gu ruige seo. Bidh sin na chuideachadh dhut ann a bhith a’ tuigsinn na bhios freagarrach don luchd-èisteachd againn.

Cuir sgriobt gu muireann@theatreguleor.com.

Bidh sinn ag amas air gach sgriobt a leughadh agus freagairt a chur taobh a-steach trì mìosan.


DEASGAN RIM FAIGHINN 

Tha Theatre Gu Leòr a’ tabhann dà dheasg-falbhain do luchd-ealain le Gàidhlig san oifis againn aig Unit 3, 22 Mansfield Street, Partick, Glaschu, G11 5QP.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn aig info@theatreguleor.com

IMG_0040.jpg