GÀla Gàidhlig 

8 An t-òg-mhios // 8 june 2019

An LÈanag, 22 Mansfield StreEt, G11 5QP

Mar phàirt de Fhèis Taobh an Iar, thigibh a chèilidh oirnn aig An Lèanag airson latha Gàidhlig làn spòrs aig Achadh a’ Mhansa!

Bidh dràma, ceòl, cànan agus sgeulachdan ann, le Theatre Gu Leòr, An Lòchran, Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle nan Leabhraichean. Tha sinn a’ cur fàilte oirbh chun nan tachartasan gu h-ìosal a tha uile saor an-asgaidh.

As part of the West End Festival, come and see what’s going on at An Lèanag for Mansfield Park’s special Gàidhlig extravaganza!

There will be theatre, music, language, and story-telling featuring Theatre Gu Leòr, An Lòchran, Fèisean Nan Gàidheal and the Gaelic Books Council. Join us for one of the free events below. Free event and all welcome.

Screenshot 2019-05-30 at 11.05.31.png