Tha sinn a' leasachadh Leabhar Phooni le taic bho Puppet Animation Scotland tron sgeama Testroom. 'S e taisbeanadh airson cloinn agus teaghlaich a bhios ann mu dheidhinn Pooni, cat àraid a bha a' fuireach air Eilean Chanaidh.