Fàilte gu Theatre Gu Leòr, companaidh theatar Gàidhlig co-aimisreil a’ leasachadh sgrìobhadh agus dràma sa Ghàidhlig aig àrd ìre. Leugh an seo mun obair a tha ri thighinn, eachdraidh Theatre Gu Leòr, faigh fiosrachadh bhon sgioba thàlantach againn, agus iomadach rud eile.

’S e companaidh tèatar ùr, co-aimsireil a th’ ann an Theatre Gu Leòr a tha a’ strì gus dràma leis na luachan-riochdachaidh as àirde a chruthachadh, anns a’ Ghàidhlig.   Tha sinn gu math dìoghrasach mu dheidhinn a’ bhith a lorg nam fuasglaidhean as cruthachaile - tro bhith a’ cleachdadh nan ioma-mheadhanan agus teicneòlasan didseatach - gus dèanamh cinnteach gu bheil an comas aig luchd-amhairc eadar-mheasgte agus farsaing bho air feadh Alba, agus gu h-eadar-nàiseanta, ar n-obair a leantainn.  Tha ionnsachadh cruthachail agus leasachadh sgilean gu tur aig crìdhe gnìomhan Theatre Gu Leòr, agus tha sinn gu math làidir mu dheidhinn a bhith a’ coimiseanadh agus a’ foillseachadh dràma Gàidhlig ùra.

Bhuannaich Theatre Gu Leòr an Duais Ealain is Chultarach aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba am-bliadhna airson an dealbh-chluich aca, Shrapnel.

Gaelic awards logomono.jpg

AR SGIOBA:

MUIREANN KELLY – STIÙIRICHE NA H-EALAIN
MAIRI MORRISON – NEACH-EALAIN IONNSACHADH CRUTHACHAIL BETH FRIEDEN – NEACH-EALAIN DRÀMA
CATRIONA LEXY CAMPBELL – NEACH-EALAIN DRÀMA
Leugh an tuilleadh mun sgioba againn an seo

LUCHD-EALAIN AG OBAIR LEINN: 

Bi Theatre Gu Leòr ag obair le iomadach luchd-ealain agus neach-proifeasanta air na pròiseactan againn. Leugh an tuilleadh an seo mu na daoine a tha ag obair leinn an-dràsta

AR BÒRD STIÙIRIDH:  

PATSI NICCHOINNICH – CATHRAICHE
ALISON LANG – RÙNAIRE
MICHAEL JOHN O'NEILL – IONMHASAIR
SÌM INNES
DEREK 'PLUTO' MOIREACH
MAIRI TAYLOR
Leugh an tuilleadh mun bhòrd stiùiridh againn an seo

Naidheachdan:

Bidh BANA-GHAISGICH, dealbh-chluich ùr, le Mairi Morrison mu dheidhinn an Iolaire, air cuairt ann an Lunnainn 17mh agus Leòdhas 27, 28 agus 29mh dèn Dùbhlachd 2018, le taic bho Bòrd na Gàidhlig, Alba Chruthachail agus Playwright’s Studio Scotland. Tha barrachd fiosrachaidh agus tiocaidean rim faighinn an-seo

D’ fhuair sinn tòrr foirmean-iarrtais airson an dreuchd agus pròiseact ùr a tha ceangailte le foghlam cruthachail, agus tha sinn air leth thoilichte a-nis gu bheil Mairi Morrison ag obair comhla rinn na Neagh-Ealain Ionnsachadh Cruthachail aig Theatre Gu Leòr.

Poileasaidhean:

Leugh ar Poileasaidh Cànan, ar Poileasaidh Co-ionnanas & Iomadachd an-seo Leugh ar Poileasaidh Dìon Chloinnane an-seo
Leugh ar Poileasaidh Prìobhaideachd an-seo