MÙthadh / Mutation

(TIOTAL-OBRACH)


A' leantainn air cur-air-bhog an clàr ùr, iongantach, Tairm, bidh an còmhlan-ciùil fìor thàlantach WHYTE ag obàir còmhla ri Theatre Gu Leòr gus an ath riochdachadh a leasachadh, air a bheil ‘Mùthadh / Mutation’ (tiotal obrach). Air a bhrosnachadh le òrain bhon chlàr air leth seo, s' e gairm-chatha a bhios anns a' phìos, a' toirt guth do dhorran an ath ghinealaich agus cho cudromach 's a tha an ceangal eadar tìr agus cànan dhaibh. 

Thèid am pìos a leasachadh leis a' choireògrafaiche chliùiteach Jessica Kennedy bho Junk Ensemble còmhla ri Theatre Gu Leòr agus WHYTE, ann an com-pàirteachas leis an Tron Theatre - air cuairt air feadh Alba sa Mhàirt 2020.

[Dealbh: Kris Kesiak]

Barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn dh’ aithghearr…