Read in English

'S e iomairt leasachaidh ùr a th'ann an STARAN. Mar phàirt dhen gealltanas leantainneil aig Theatre Gu Leòr bhith trèanadh, leasachadh agus a’ rannsachadh anns na h-ealainean Gàidhlig bi sinn a' tabhainn chothroman do luchd-ealain piseach a' chuir air an cuid sgilean agus eòlas.

Faic gu h-ìosal na cothroman a tha ann an-dràsta.


Deasgan rim faighinn 

Tha sinn a’ tabhann dà dheasg-falbhain do luchd-ealain le Gàidhlig san oifis ùir againn. Airson barrachd fiosrachaidh cuir fios thugainn aig info@theatreguleor.com


Bùthan-obrach airson luchd-ealain le gàidhlig

Bi bùithean-obrach a' gabhail àite aig Conservatoire Nàiseanta na h-Alba ann an Glaschu airson cleasaichean is luchd-ealain ag obair sa Ghàidhlig neo a th’ ag ionnasachadh Gàidhlig, a’ tabhachd cothrom air leth bhith trèanadh le eòlaichean agus sgilean proifeiseanta a leasachadh. Bi gach bùth-obrach a' freagairt air diofar chuspair agus gabhaidh àiteachan a' ghlèidheadh air Eventbrite le na ceangalaichean gu h-ìosal.


Jessica Kennedy DanceCity Newcastle.jpg

Dannsa agus Gluasachd Co-aimsireil le Jessica Kennedy

7mh t-Iuchar 2019 I10m - 5f


Sophie Stephenson 1.jpg

Dannsa ceum ann an co-theacs aimsireil, le Sophie Nic Steaphain

30 Sultain & 1 Damhair 2017 | 10m-5f

michael workshop 1920x1080.jpg

Complete Vocal Technique, le Mìcheal Hill

21 & 22 Damhair 2017 | 10m-5f

lyndaandmairisine 1920x1080.jpg

Leasachadh sgriobt agus dramaturgy, le Màiri Sìne Chaimbeul agus Lynda Radley

4 & 5 Samhain 2017| 10m-5f

Tha na bùithean-obrach seo air lìbhrigeadh le taic bho Bòrd na Gàidhlig.