Nochdaidh cothroman a bhith ag obair còmhla ri Theatre Gu Leòr, neo a' gabhail pàirt anns an obair againn, air an duilleag seo. Tha Theatre Gu Leòr daonnan ag iarraidh cluintinn bho luchd-ealain aig a bheil Gàidhlig agus daoine aig a bheil ùidh ann an teatar Gàidhlig, cuir fios thugainn mur deidhinn agus mun obair a th' agaibh an seo:  info@theatreguleor.com agus thig 's bruidhinn rinn, bidh fàilte mhòr oirbh.

Tha Theatre Gu Leòr na fhastaiche a bhios a’ cur air adhart co-ionannachd chothroman. Mar as trice thèid luchd-obrach fhastadh air sàillibh an eòlais is nan comasan a th’ aca a thaobh nan obraichean a tha gan sanasachd. Tha sinn ag iarraidh cothroman co-ionann a thoirt do dhaoine, agus cuiridh sinn fàilte air luchd-iarrtais bho gach raon den chomann-shòisealta. Tha dà cothroman againn an-dràsta aig Theatre Gu Leòr : DEASGAN RIM FAIGHINN 

Tha Theatre Gu Leòr, companaidh thèatar a tha stèidhichte ann an Glaschu, a’ tabhann dà dheasg-falbhain do luchd-ealain le Gàidhlig san oifis air againn: Unit 3, 22 Mansfield Street, Partick, Glaschu, G11 5QP. Cuir post-d thugainn airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn oir uaireannan tha na desgan trang agus uaireannan chan eile.

Airson barrachd fiosrachaidh cuir fios thugainn aig info@theatreguleor.com