Airson tabhartas a thoirt do Theatre Gu Leòr, briogaibh air a’ phutan Thoiribh Tabhartas!

Mìle taing!

Thoiribh Taic do Theatre Gu Leòr

Tha Theatre Gu Leòr air cliù a chosnadh agus duaisean a ghlèidheadh airson sàr dhealbhan-cluiche agus airson cothroman cruthachail a chur air dòigh a chum leasachadh dràma Gàidhlig. Mar charthannas clàraichte (SC047092), tha sinn an eisimeil ur taice airson an obair seo a libhrigeadh.

Bidh sinn a’ strì airson ionnsachadh cruthachail agus leasachadh sgilean a bhrosnachadh sna h-ealain Ghàidhlig tro na seiseanan Uair Fhosgailte againn, greisean-gnìomhachais ann an dreuchdan cruthachail, bùithtean-obrach ann an sgoiltean is coimhearsnachdan agus trèanadh is treòrachadh taiceil. 

Bheir ur tabhartas cothrom dhuinn ar prògraman ionnsachaidh is cothroman cruthachail a leudachadh agus bidh sibh a’ cumail taic ri leasachadh nan ealain Ghàidhlig san àm ri teachd.

Airson tabhartas a thoirt do Theatre Gu Leòr, briogaibh air a’ phutan “Thoiribh Tabhartas” no cuiribh fios gu Fiona Mhoireach, +447504851582; Ionad 3, 22 Sràid Achadh a’ Mhansa, Glaschu, G11 5QP; fiona@theatreguleor.com

Tha sinn nur comain airson ur tabhartais.

Mìle taing airson taic a chumail ri Theatre Gu Leòr.