Fàilte gu Theatre Gu Leòr, companaidh theatar Gàidhlig co-aimisreil a’ leasachadh sgrìobhadh agus dràma sa Ghàidhlig aig àrd ìre. Leugh an seo mun obair a tha ri thighinn, eachdraidh Theatre Gu Leòr, faigh fiosrachadh bhon sgioba thàlantach againn, agus iomadach rud eile.

’S e companaidh tèatar ùr, co-aimsireil a th’ ann an Theatre Gu Leòr a tha a’ strì gus dràma leis na luachan-riochdachaidh as àirde a chruthachadh, anns a’ Ghàidhlig.   Tha sinn gu math dìoghrasach mu dheidhinn a’ bhith a lorg nam fuasglaidhean as cruthachaile - tro bhith a’ cleachdadh nan ioma-mheadhanan agus teicneòlasan didseatach - gus dèanamh cinnteach gu bheil an comas aig luchd-amhairc eadar-mheasgte agus farsaing bho air feadh Alba, agus gu h-eadar-nàiseanta, ar n-obair a leantainn.  Tha ionnsachadh cruthachail agus leasachadh sgilean gu tur aig crìdhe gnìomhan Theatre Gu Leòr, agus tha sinn gu math làidir mu dheidhinn a bhith a’ coimiseanadh agus a’ foillseachadh dràma Gàidhlig ùra.

Bhuannaich Theatre Gu Leòr an Duais Ealain is Chultarach aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba am-bliadhna airson an dealbh-chluich aca, Shrapnel.

Gaelic awards logomono.jpg

AR SGIOBA:

MUIREANN KELLY – STIÙIRICHE NA H-EALAIN
FIONA MURRAY  – CO-ÒRDANAICHE
CATRIONA LEXY CAMPBELL – NEACH-EALAIN DRÀMA
BETH FRIEDEN – NEACH-EALAIN DRÀMA

Leugh an tuilleadh mun sgioba againn an seo

LUCHD-EALAIN AG OBAIR LEINN: 

Bi Theatre Gu Leòr ag obair le iomadach luchd-ealain agus neach-proifeasanta air na pròiseactan againn.

Leugh an tuilleadh an seo mu na daoine a tha ag obair leinn an-dràsta

AR BÒRD STIÙIRIDH:  

PATSI NICCHOINNICH – CATHRAICHE
ALISON LANG – RÙNAIRE
MICHAEL JOHN O'NEILL – IONMHASAIR
SÌM INNES
DEREK 'PLUTO' MOIREACH
MAIRI TAYLOR
Leugh an tuilleadh mun bhòrd stiùiridh againn an seo

Naidheachdan:

Bha an dealbh cluich ùr Scotties air cuairt feadh Alba agus Èirinn anns an t-Sultain/an Dàimhair 2018, le taic bho Theatar Nàiseanta na h-Alba agus Amharclann na Mainistreach, Alba Chruthachail agus Colmcille - tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn an seo.

Tha sinn air leth toilichte gun d’fhuair sinn tòrr foirmean-iarrtais airson an dreuchd agus pròiseact ùr a tha ceangailte le foghlam cruthachail, bidh barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn mu dheidhinn an seo dh’ aithghearr.

Poileasaidhean:

Leugh ar Poileasaidh Cànan, ar Poileasaidh Co-ionnanas & Iomadachd

Leugh ar Poileasaidh Dìon Chloinne an seo.
Leugh ar Poileasaidh Prìobhaideachd an seo..