Le Pauline Goldsmith / Air a stiùireadh le Pauline Goldsmith. 
Eadar-theangachadh le Màiri Mhoireasdan (Gàidhlig) agus Seumas McCanny (Gaeilge)

Air a sgrìobhadh agus fo stiùireadh le Pauline Goldsmith agus air a chur an gnìomh ann an Gàidhlig agus Gaeilge le Muireann Kelly.  Tha am pìos èibhinn seo - anns nach eil ach aon tè leatha fhèin - a’ beò-ghlacadh luchd-èisteachdan, agus a’ sealltainn a’ cheangail eadar dà choimhearsnachd bheòthail nan Gàidheal ann an Glaschu - na Gàidheil agus na h-Èireannaich.TAISBEANAIDHEAN:

8th-9th June 2013, Tramway, Glasgow


Dealbhan:


LÈIR-MHEASAN:

"Drop dead funny..." Observer *****

“…saoilidh mi gun robh faireachdainn caran cearbach againne...a bhith nar seasamh ann an taigh na mnà timcheall air ciste-mhairbh…Bha e na chomharra air ealantas a’ chleasaiche, Muireann Kelly, gun robh an suidheachadh air a chur an cèill cho riochdail far comhair gus an do thòisich mi gam ghiùlan fhèin mar gun robh e fior!”

Steaphan MacRisinidh (The Scotsman), 15/06/2013


Creideasan:

Pauline Goldsmith – Sgrìobhaiche Agus Stiùiriche

Cleasaichean:

Muireann Kelly – Cleasaiche

Sgioba Cruthachail:

Màiri Morrison – Eadar-Theagachadh Gàidhlig
Seumas Canaidh – Eadar-Theangachadh Gaelige


Le Taic Bho: